Home Asigurarea calitatii

Asigurarea calitatii

SC INTERCON SRL a stabilit, documentat, implementat şi menţinut un sistem de management al calităţii, urmărind îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia, în conformitate cu prevederile standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008.

SC INTERCON SRL desfăşoară urmatoarele activităţi in scopul functionarii eficiente a sistemului intern de control al calitatii:

-a identificat si identifica procesele necesare SMC şi stabileste modul de aplicare a lor în cadrul organizaţiei
-a determinat şi determină succesiunea proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei
-a determinat şi determină criteriile şi metodele necesare pentru asigurarea că desfăşurarea şi controlul proceselor sunt eficace
-asigură resursele şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea şi monitorizarea proceselor
-monitorizează, măsoară şi analizează procesele
-implementează acţiuni necesare pentru realizarea rezultatelor planificate şi pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor

SC INTERCON SRL coordonează toate procesele sale în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă. Sistemul de control al calitatii din cadrul societatii este prezentat in Manualul calitatii.

Evaluarea calitatii misiunilor de audit in cadrul societatii cuprinde doua componente, si anume: evaluarea interna a calitatii misiunilor, asigurata de catre un partener de audit al societatii, care are experienta si calificarea profesionala corespunzatoare, respectiv evaluarea externa a calitatii, efectuata de organisme externe abilitate (organismul de certificare a SMC - ROCERT si Camera Auditorilor Financiari din Romania - CAFR).

Sistemul intern de control al calității are două elemente:

a). analiza de asigurare a calității misiunii;

b). analiza activității firmei.

a). Analiza de asigurare a calității misiunii

Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale sau asupra conturilor anuale consolidate ale entităților de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calității misiunii înainte de emiterea raportului. Această analiză este efectuată de către un partener de audit al firmei, cu experiență și calificări profesionale suficiente și corespunzătoare.

O analiză de asigurare a calității misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit și a situațiilor financiare sau a altor informații financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate și a altor documente, după cum este cazul.

Această revizuire include și o discuție cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate în timpul misiunii de audit sau de revizuire. În cazul în care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decât normal, este necesară o revizuire mult mai aprofundată de catre un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzătoare care se concentrează asupra riscurilor identificate.

Raportul de audit poate fi emis numai dacă cel care a efectuat analiza este mulțumit de raționamentele și concluziile exprimate de echipa de audit și de respectarea Standardelor Naționale de Audit, Standardelor Internaționale de Audit și altor reguli și regulamente relevante.

b).  Revizuirea activității firmei

Analiza practicii in firma este făcută de un partener independent de grupul de audit pe care îl revizuiesc.

Obiectivele revizuirii activității firmei Intercon sunt:

-obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la respectarea politicilor și procedurilor firmei referitoare la audit;

- evaluarea eficacității operaționale a procedurilor de gestionare a riscurilor și a controlului calității;

- evaluarea respectării standardelor profesionale și a cerințelor, regulamentelor și legilor;

-obținerea unei asigurări rezonabile că metodologia de audit a Intercon – care respectă pe deplin Standardele Naționale de Audit, precum și Standardele Internaționale de Audit – a fost implementată în mod corespunzător;

-obținerea unei asigurări rezonabile că sistemul de asigurare a calității al firmei este proiectat în mod corespunzător, este relevant, adecvat, funcționează eficient și este respectat în practică.

Rezultatele revizuirii activității firmei, inclusiv eventualele recomandări sunt prezentate într-un raport care, cu condiția respectării cerințelor legale, cum ar fi confidențialitatea și caracterul privat al datelor, este pus la dispoziția conducerii societatii. Orice deficiențe trebuie să ducă la una sau la mai multe dintre următoarele acțiuni: acțiune de remediere cu privire la o misiune, comunicarea constatărilor către cei responsabili cu instruirea, modificări ale politicilor și procedurilor de control al calității și acțiuni disciplinare.

Declaratia conducerii privind eficacitatea functionarii sistemului de management al calitatii

Administratorul SC Intercon SRL se declara multumit ca sistemul intern de asigurare a calitatii functioneaza eficient, ca personalul societatii respecta standardele profesionale in vigoare si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare.

Indicarea datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii

Ultima verificare independenta externa privind asigurarea calitatii efectuata de Camera Auditorilor Financiari a fost in data de 10.10.2007, in urma careia s-a primit calificativul A.

Ultima analiza interna privind asigurarea calitatii a fost efectuata in 15.07.2009.

Declaratia privind practicile de independenta ale firmei, care confirma de asemenea efectuarea unei analize interne de conformitate cu privire la independenta

Fiecare profesionist al firmei semneaza anual o declaratie de independenta inainte de semnarea contractului de audit. Declaratii similare sunt obtinute de la angajatii care parasesc unitatea sau de la cei noi.

In plus, auditorul intern efectueaza anual inspectii privind respectarea independentei membrilor echipei de audit. Toti angajatii noi parcurg un sistem de pregatire teoretica cu privire la regulile de independenta.

Procedurile de acceptare a clientilor si misiunilor sunt utilizate pentru a verifica daca independenta este afectata. In plus, fata de monitorizarea continua a conformitatii cu politicile de independenta, se efectueaza anual inspectii si proceduri privind independenta asupra unui esantion de profesionisti si membri de conducere.

Declarație privind politica urmată de firma de audit în ceea ce privește pregătirea continuă și înregistrarea auditorilor statutari care efectuează audituri în numele și din partea firmei de audit

Intercon SRL asigură un proces de pregătire continuă pentru toți auditorii statutari înregistrați, precum și pentru întregul personal profesional de audit. Programul de pregătire continuă cuprinde atât sesiuni de instruire interne cât și cursuri de instruire externe și cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din România. Societatea monitorizează continuu și înregistrează stadiul cursurilor de pregătire internă și externă urmate de toți angajații. Toți auditorii statutari înregistrați respectă cerințele obligatorii suplimentare de continuare a pregătirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din România.

Ultima actualizare ( Joi, 03 Iulie 2014 20:31 )